2020 Spring Graduates

Doctor(1):

  • Yutaka Shimizu

Master(5):

  • Katsuyo Nakao
  • Hirohito Nakayama
  • Miki ITO
  • Kozo Unno
  • Hiroki Endo

Doctor thesis

Master thesis