2021 Spring Graduates

Master (7):

  • Eriko Okamura
  • Yuka Fukui
  • Yasushi Ota
  • Kazuko Kakinuma
  • Daiki Hitsuji
  • Keisuke Ishizumi
  • Takashi Sugita

Master thesis

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月修了式