member

2014 Graduate march

Master ・Jun Osawa ・Tomotaka Okutsu ・Aki Nakamoto ・Kuniaki Wakabayashi ・Chen, Wan Yu ・Marc Pedersen Schirmer Doctor ・Mizuho Sato

2013 Graduate march

Master ・Shigeo Suziki ・Hiroko Sugiyama ・Noriyuki sasaki ・Masayuki Watanabe ・Wan Yu ・Soravit Chongprasitipol ・Sun, Han-Yi Doctor ・Hsiao, Hung-Chi ・Yudha Prambudia

2012 Graduate march

Master ・Yosuke Arimori ・Yoshiki Ito ・Xinru Huang ・Syoutaro Shimokawa ・Shanrong SHU ・Kounosuke Shiraishi ・Jorge Nikaidoh ・Atsushi Yoshinaga Doctor ・Tomomi Nonaka ・Takayuki Tomaru