member

2011 Graduate march

Master ・Osamu Aranami ・Keita Kato ・Tomoya Kase ・Chisato Takahashi ・Tetsuro Takahashi ・Reiko Numata ・Takahisa Hattori ・Yasuyuki Watanabe