2012 Graduate march

Master

・Yosuke Arimori
・Yoshiki Ito
・Xinru Huang
・Syoutaro Shimokawa
・Shanrong SHU
・Kounosuke Shiraishi
・Jorge Nikaidoh
・Atsushi Yoshinaga

Doctor

・Tomomi Nonaka
・Takayuki Tomaru

Master Thesis

博士課程 Doctorial Dissertation