2017 Spring Graduates

Master (8): ・Yumi Kiyono ・Elham Zarei Farkoosh ・Kazuhiko Shinoda ・Bassam Shaikh ・Hiromichi Takahashi ・Hiroaki Nakagi ・Kasai Nishiyama ・Koichi Hommura ・Maiko Yokokawa